INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 (ZDE).

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Na základních školách

 • se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Co to znamená pro naši školu:

Žáci druhého stupně se do lavic vrátí 10. května 2021:

 • Třídy 6.A a B, 7.A a B, 8.A a B, 9.A a B přijdou do školy 10. 5. 2021

 • Třídy 6.C a D, 7.C a D, 8.C a D, 9.C přijdou do školy 17. 5. 2021

Testování před vyučováním

 • pondělí a čtvrtek (pro žáky 2.stupně)

 • pondělí (pro žáky 1 .stupně)

 • děti přijdou do školy a otestují se

Vyučování

 • děti, které chodí do školy, se budou vyučovat podle rozvrhu prezenční výuky platného od 01. 09. 2020, ostatní pak podle rozvrhu distanční výuky

Stravování

 • ve školní jídelně podle skupin a podle daného rozpisu

 • přihlášeny budou obědy všem dětem na prezenční výuce, které se ve škole běžně stravují

Hygienické pokyny

 • žáci a zaměstnanci s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře)

 • žáci nosí chirurgické roušky, učitelé nosí respirátory - vnitřní prostory,

 • na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry

 • testování se provádí ráno v pondělí a ve čtvrtek (2.st.)

 • v případě, že žák přijde do školy dnech testování pozdě, bude otestován při příchodu - bez negativního testu nesmí vstoupit do výuky

 • je doporučováno časté mytí rukou a dezinfekce

 • ve třídách bude intenzivně větráno - doporučujeme teplé oblečení

 • je doporučováno používání jednorázových kapesníků

 • žáci budou mít část výuky venku

 • je doporučován rozestup mezi žáky

 • bude vyžadována osobní odpovědnost za dodržování pravidel

priloha_892342362_0_testovani_diagram.pdf

Co to znamená pro naši školu:

 • Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání, poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory – tj.posílání týdenních plánů.

 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 • Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 • V případě, že ZZ nechce, aby se jeho dítě testovalo testy, které jsou dodávány základním školám, a upřednostňuje jiný test, který si pro své dítě pořídí, pak platí tato pravidla:

 • test musí být vybrán ze seznamu povolených testů, které vydalo MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č.56/2015 Sb (ZDE)

 • ZZ před testováním (alespoň jeden den) nahlásí TU, který test si dítě přinese do školy.

 • Zároveň je nutné, aby ZZ při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).

 • Test je možno provést pouze ve škole, učitel není povinen u každého jiného testu studovat návod na provedení daného testu - dohoda s TU


 • Veškeré informace ohledně nástupu do školy Vám sdělí třídní učitelé (přes Komens), tzn. čas nástupu, rozvrh, harmonogram testování a další informace související s nástupem. Žáky před školou vyzvedává TU, který žáky organizuje a vyzvedává je. Budou rozvrhnuty časy příchodů žáků (ročníků). V případě jakýchkoliv dotazů, neváhejte a kontaktujte třídního učitele.1.stupeň pokračuje v prezenční výuce formou rotace.