Aktuality

Aktuality ze života ve škole

Naše škola nabízí všem budoucím prvňáčkům a jejich rodičům v pátek 11. 6. 2021 od 8:00 do 13:00 hod. možnost seznámení s prostředím, ve kterém děti zahájí své vzdělávání/svou povinnou školní docházku. (více zde...)

Vyzkoušejte (konečně) naši novou mobilní aplikaci e-Strava! K dispozici ve Vašem mobilním obchodě.

12/05/2021 - Šenovští žáci nejen čtou, ale i píšou povídky...

Řada lidí v dnešní technické a zrychlené době nevidí smysl a užitek v knížkách a čtení obecně. Stačí jim zkratkovité titulky, zrychlené vizualizace informací, okleštěné zprávy na sociálních sítích, emotikony, gify aj. Ne nadarmo byly pro vývoj lidstva zásadními mezníky vznik písma a vynález knihtisku. (více zde...)

12/05/2021 - Volný čas a naši žáci

Co dělají naše děti ve volném čase se dozvíte z prezentací žáků p. uč. Mastíkové a Fukalové přímo tady...

12/05/2021 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021 - najdete zde

09/05/2021 - NÁVŠTĚVA IPS

V posledním dubnovém týdnu absolvovali žáci 8. ročníků online návštěvu Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce v Ostravě. (více zde...)

06/05/2021 - Výsledky přijímacího řízení k PŠD pro školní rok 2021/2022 - najdete zde...

05/05/2021 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021 - najdete zde...

01/05/2021 - První máj očima osmáků

30/04/2021 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.

Co to znamená pro naši školu:

 • 1. stupeň pokračuje v prezenční výuce formou rotace

 • ostatní třídy 2. st. budou pokračovat v distanční výuce

 • preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,

 • Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Mimořádné opatření: ZDE

Všechna mimořádná opatření budou zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví: ZDE

27/04/2021 - VAŘENÍ ONLINE

Že se děti v online výuce nic nenaučí? Že je práce nebaví? Že nedělají nic praktického? Že jsou výchovy k ničemu? Tak se podívejte na náš web, kde uvidíte, že je to vše trochu jinak. V rámci hodin pracovních činností naši sedmáci určitě nezahálejí, pracují nápaditě a s chutí a výsledky jejich práce vás možná překvapí. (více zde...)

27/04/2021 - V DISTANČNÍ VÝUCE NEZANEDBÁVÁME ANI „VÝCHOVY“.

PŘIKLÁDÁME PÁR ZAJÍMAVÝCH A POVEDENÝCH PRACÍ... (více zde...)

27/04/2021 - 7.D VS BRATŘI MONTGOLFIEROVI

Pokud na nás atmosféra působí ze všech směrů tlakovou silou, bude v ní (podobně jako v kapalinách) působit i vztlaková síla. Toho využili už v roce 1783 jako první lidé bratři Montgolfierové a o pár let později i žáci v 7.D... (více zde...)

26/04/2021 - CO SE NÁM POVEDLO V "ČEŠTINĚ"?

V českém jazyce tvrdě „makáme“, a to hlavně v mluvnici, ale i tak mezi zadanými úkoly najdeme ty méně tradiční než jen doplňovačky a jazykové a větné rozbory. (více zde...)

25/04/2021 - Důležité informace, které se týkají následujících dnů

Vážení rodiče,

vzhledem k předpokládanému návratu žáků druhého stupně k prezenční výuce v rotačním systému (od 3. 5. 2021) a k rekonstrukci budovy I. pavilonu základní školy, upozorňujeme zákonné zástupce žáků 4. a 5. tříd (budova střed - tedy 4.A a 4.B, 5.A a 5.B), že výuka těchto žáků bude od tohoto data probíhat na staré škole. K přesunu žáků jsme se rozhodli také z důvodu snížení počtu dětí v budově školy střed a lepšímu zabezpečení hygienických opatření v současné době.


Bližší a podrobnější informace vám zašleme v průběhu týdne od 26. 4. 2021.


V případě, že se do školy budou vracet všichni žáci k prezenční výuce bez rotace, budeme k výuce žáků I. stupně využívat další prostory v Šenově, jak jsme již avizovali na webových stránkách (2. 3. 2021 - Čekají nás další úpravy školní budovy).


Předpokládáme dřívější ukončení školního roku, a to o 3 dny ředitelského volna, které potřebujeme k dokončení vystěhování I. pavilonu. Školní rok bude tedy ukončen v pátek 25. 6. 2021. Žáci I. stupně podle potřeb ZZ, budou moci ve dnech 28. - 30. 6. 2021 využít školní družinu v době od 8.00 - 16.00.


Vedení školy

Vzhledem k častým dotazům na platnost covidového testu pro přijímací zkoušky na střední školu sdělujeme, že dle informací MŠMT bude úterní test platný pro oba termíny JPZ.

níže je výstřižek z materiálu, ještě níže jsou k nahlédnutí kompletní materiály...

000_Ochrana_zdravi_PZ_pro_ZS.pdf
000_Ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_2021.pdf
Informace pro školy.pdf

22/04/2021 - Informace k testování žáků ZŠ Šenov - uchazečů o studium na SŠ 2021


Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

 • negativní test a

 • žádné příznaky onemocnění COVID-19.


Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID- 19, který není starší 7 dní.

Testování proběhne

 • podle organizačních pokynů třídních učitelů - u žáků 9. roč. v termínu út. 27. 4. 2021 a

 • podle organizačních pokynů vých. poradce v termínu čtv. 29. 4. 2021 pro uchazeče 5. + 7. roč., popřípadě i některých žáků 9.roč. (pozdější termín PZ, termín školní ZK, pohovoru...).

Podrobné informace budou zaslány zákonným zástupcům přes Komens.


ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.


SŠ pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení si uchazeč nechává.

________________________________


Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:


 1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

 2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

 3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkovacího schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

_______________


Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:


V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli střední školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.21/04/2021 - JAK U NÁS V ŠENOVĚ PROBÍHÁ ,,COVIDOVÝ TĚLOCVIK”?

Většina z nás se dostala do situace, kdy jsme si museli naše sportovní aktivity často upravit nebo odepřít. Už jsme nemohli jít plavat, lyžovat, či zahrát si tenis, prostě museli jsme si najít cestu k jiným sportovním aktivitám. Tělesná výchova nebyla výjimkou. (více zde...)

17/04/2021 - MATEMATICKÝ KLOKAN

I přes stále trvající epidemii proběhla i letos soutěž Matematický klokan. V pátek 19.3.2021 jsme se “sešli” on-line s žáky, kteří si chtěli otestovat své schopnosti přemýšlet, řešit úlohy a používat vědomosti v nových situacích. (více zde...)

17/04/2021 - LOUTKY

Žáci 9. ročníků si v rámci distanční výuky ve výtvarné výchově vyzkoušeli tvorbu loutky. Materiál nebyl nijak omezen a kreativitě se meze nekladly. Podělím se s vámi o některé originální výtvory. V 9.A Adriana K. vytvořila Krasomílu a také Jan C. nebo Lukáš Ch. vytvořili energickou fešandu. (více zde...)

17/04/2021 - JAK JE DŮLEŽITÉ DODRŽOVAT PRAVIDLA

„Na dopravním hřišti nebo na silnici, pravidla je nutné znát vždycky.“ Tak znělo zadání výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy. Po stránce výtvarného zpracování nebylo téma jednoduché. Žáci museli uplatnit znalosti dopravních pravidel, ale také přemýšlet o perspektivě a barevnosti. (více zde...)

27/03/2021 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:


 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)


Co to znamená pro naši školu:

 • do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Veškeré informace: ZDE

20/03/2021 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. - 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE)

 • Co to znamená pro naši školu:

 • do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

  • Veškeré informace: ZDE

18/03/2021 - Den na škole on-line

"Den na škole on-line" :)

25. 2. 2021 naši žáci osmých ročníků navštívili střední průmyslovou školu Zengrova v Ostravě v rámci projektu OKAP a to online. Každým rokem volbu povolání s žáky absolvujeme živě v rámci návštěvy úřadu práce, různých středních škol a dalších zajímavých akcí. Žáky tak postupně připravujeme na to, jak si vybrat svou budoucí školu tzv. „Svůj život po devítce“. Naši žáci se s touto výzvou poprali skvěle. Vyzkoušeli jsme přihlásit se v tak velkém množství, jakým je 100 žáků, a povedlo se. Škola si pro nás připravila celou škálu zajímavých oborů, jako je např. robotika, výpočetní technika a automobilová technika, které se líbily hlavně chlapcům, ale také ekonomické obory zajímavé i pro dívky. Podívali jsme se na zajímavá videa jednotlivých oborů a jejich využití v praxi. Jako zpětná vazba nám posloužil dotazník, který žáci vyplnili po exkurzi a jehož výstupy nás potěšily. Žákům se exkurze většinou moc líbila a uvítali by další podobné akce v rámci volby povolání.

Mgr. Petra Jandová a spol.


Více zde:

14/03/2021 - Reportáž z probíhajícího utkání (snad ne z I. třetiny...)

Vážení dobrovolní i nedobrovolní fanoušci školy,


víme, že se neočekávaný, původně dočasný a stále náročnější zápas opakovaně prodlužuje. Vězte, že chyba není ani na vašem přijímači, ani v našich hráčích. Určitě jste pochopili, v čem je potíž.

Koronavirový soupeř je náročný a nevyzpytatelný, vedení našeho celorepublikového školního týmu je v nezáviděníhodné situaci. Všechna mužstva na ledě dělají, co umí. Ale znáte to, nové situace, nové výzvy, opakované změny pravidel v průběhu utkání.

Hráči se velmi snaží, nejsou ale všichni stejní a s konstantními výkony. Kondice se v průběhu zápasu mění hráčům i vám, našim věrným fanouškům. Sportovci všech úrovní naprosto chápou vaši únavu z dlouhodobého fandění a fantastické podpory, kterou nám poskytujete. Tvoříte součást našeho týmu. Velmi si vás vážíme a děkujeme.

Víme, že to občas s námi není jednoduché, a také máte různá očekávání... Prostě někdo je zvyklý hrát NHL, někdo KHL, někdo na rybníku. To však neznamená, že se nesnažíme. Vy i my jsme hlavně lidé se vším, co k tomu patří. Všichni máme své rodiny, povinnosti, radosti i starosti, všichni v nitru cítíme z toho únavného zápasu úzkost.


Ačkoliv se to teď nezdá, zkušenosti společného vzdělávacího zápasu nás obohatí a z řady věcí se později stanou úsměvné historky. Napovídající rodiče, učitelské domovy, pyžámka, volání babiček na oběd, mraky domácích zvířat, zadnice rodičů, domácí zvuky, profláknuté hraní her u online výuky. Určitě vás napadne další činnost, obraz, slovo...

V nekonečného množství dotazů a oznámení vítězí ty o padajícím připojení. Z těch se snad stanou legendy.


V tuto chvíli je nejdůležitější zachovat fair play z vaší i naší strany, zůstat u slušné komunikace a vzájemné úcty. Když už to tedy občas “zadrhává” v našem “hokejovém svazu” a výše…Vaši věrní hráči ZŠ Šenov
02/03/2021 - Čekají nás další úpravy školní budovy…

Vážení rodiče,

Na letošní rok je plánována rekonstrukce I. pavilonu hlavní budovy školy, zejména třetího patra. Po jejím ukončení dojde ke zlepšení tepelných podmínek budovy.

Rekonstrukce měla původně začít 19.4. 2021, ale vzhledem k situaci byl termín zahájení uspíšen na 15.3.2021, vnitřní práce by měly být dokončeny v polovině srpna 2021 tak, aby byl další školní rok zahájen v řádném termínu. Venkovní práce budou probíhat ještě v průběhu

září - října 2021.

Za současné situace je velmi obtížné předvídat návrat žáků do školy, a tím i organizaci vyučování od března 2021.

Uvádíme možné varianty:

 1. V případě návratu všech dětí do školy se budou žáci I. stupně vyučovat v náhradních prostorách - v učebnách staré školy, v hasičské zbrojnici, na faře evangelického kostela a ve škole na Podlesí. Stejně tomu již bylo před několika lety při rekonstrukci a nadstavbě II. pavilonu naší školy. Ve třídách I. stupně se budou vyučovat starší žáci, a to z důvodu střídání vyučujících v jednotlivých hodinách.

 2. V případě postupného návratu žáků do školy a střídavé výuky zvládneme vše ve škole a náhradní prostory nebudeme využívat.

Rekonstrukce za provozu bude náročná, ale přinese nám řešení dlouhodobých problémů s tepelnou pohodou ve škole - v létě se (jak tomu bylo doposud) nebudou tolik přehřívat učebny, vznikne lepší možnost zatemnění učeben a jejich větrání.

Dojde k úpravě organizace tohoto školního roku. Předpokládáme ukončení výuky o pět dní dříve (využití ředitelského volna), a to z důvodu vystěhování přízemí I. pavilonu, které budeme do konce června využívat a poté ho předáme stavební firmě.

Věříme, že u Vás najdeme podporu a porozumění s chystanými změnami i v této těžké době a celou situaci dobře zvládneme. O tom, jak se bude vše vyvíjet, Vás budeme průběžně informovat.


Vedení školy

D.1.1b)18 NOVÝ STAV - BAREVNÉ ŘEŠENÍ.pdf

27/2/2021 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření:


ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:


 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

 • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu


Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.


Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).


OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


I NADÁLE JE POVOLENA OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLE:

 • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání


Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).


Co to znamená pro naši školu:


 • Žáci 1. a 2. ročníku přecházejí na distanční výuku. Veškeré informace ohledně distanční výuky dostanete od třídních učitelů.

 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem - výuka bude on-line i off-line (podle rozvrhu hodin pro distanční výuku), budou zadávány dlouhodobé (týdenní) práce přes Google Classroom (Učebnu) nebo přes web školy: zde.

 • Provoz školní družiny nebo školního klubu není možný

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost

Žáci 1. a 2. ročníku na distanční výuce budou odhlášeni z oběda a svačinek. Pokud budou chtít zajistit stravu během distanční výuky, musí si oběd přihlásit e-mailem radnicni-senov@volny.cz

24/2/2021 - INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

 • Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

 1. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

 2. zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.


Co to znamená pro naši školu:


 • do 28. 2. 2021 je možné v prostorách školy používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének, tzn. stávající látkové roušky

 • od 28. 2. 2021 jsou žáci povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky.

 • Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.


17/2/2021 - Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/22

Zápis dětí do 1. ročníku proběhne dne 15. dubna 2021 od 8.00 do 17.00 na ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. K zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz.

Pro odklad povinné školní docházky je zapotřebí vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření odborného lékaře (dětského lékaře).

Rodiče mohou při zápisu označit budovu školy, kterou by chtěli upřednostnit. Ředitelství školy si však vyhrazuje právo na rozhodnutí o zařazení dítěte na jednotlivé budovy (Radniční nám. 1040 nebo Těšínská 286) z důvodu vytvoření vyrovnaných tříd.

Na budoucí prvňáčky se již těší paní učitelky i žáci školy.

Upozornění:

Ve školním roce 2021/2022 budou na naší škole ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 (včetně odloučeného pracoviště – Těšínská 286) otevřeny 3 třídy 1. ročníku. Děti budou přijímány podle těchto kritérií:

1. Dítě má trvalý pobyt v Šenově. (zákon 561/2005 Sb.)

Doplňující kritérium (v případě volných míst).

2. Starší sourozenec je již žákem školy.

Pokud mimořádná opatření neumožní vstup dětí a rodičů do školy, veškeré informace budou na stránkách naší školy.

ředitelství školy15/2/2021 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

28/1/2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. února do 14. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 více ZDE).

 • pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více ZDE.


Jarní prázdniny: 15. 2. - 21. 2. 2021

22/1/2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. ledna do 28. ledna 2021

Vážení rodiče a žáci,

od 25. ledna 2021 probíhá výuka v nezměněném režimu, informaci zveřejnil R. Plaga na twitteru. 😊

 • 1. a 2. ročníky se vyučují prezenčně a žáci dostanou 28. ledna 2021 výpis z vysvědčení.

 • 3. – 9. ročníky mají nadále distanční výuku a výsledky vzdělávání budou zveřejněny elektronicky přes webovou aplikaci Bakaláři tak stejně, jako jste zvyklí u průběžné klasifikace. Výpis z vysvědčení žáci obdrží až v době prezenční výuky. Návod pro zobrazení pololetního vysvědčení najdete zde.

V pátek 29. ledna 2021 probíhají pololetní prázdniny.

8/1/2021 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna do 22. ledna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informací k provozu škol a školských zařízení od 4.ledna ).


Veškeré informace: ZDE

30/12/2020 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna 2021

Vláda ČR se 23. 12. 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Omezení je platné od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021.

Stručně:

 • Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin.


Provoz základních škol:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol

Co to znamená pro naší školu:

Žáci 1. a 2. ročníku pokračují v povinné prezenční výuce. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem - výuka bude on-line i off-line (podle rozvrhu hodin pro distanční výuku, který bude upřesněn v pondělí 4. 1. 2021), budou zadávány dlouhodobé (týdenní) práce přes Google Classroom (Učebnu) nebo přes web školy: zde. Výuka 1. a 2. ročníků bude probíhat na budovách ZŠ - střed a ZŠ Podlesí včetně školní družiny a školního stravování.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Co to znamená pro naší školu:

O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Co to znamená pro naši školu:

Veškeré informace ohledně nástupu do školy (tj. 4.1.2021) Vám sdělí třídní učitelé do 3. 1. 2021 (přes Komens), tzn. čas nástupu, rozvrh a další informace související s nástupem. Žáky před školou vyzvedává TU, který žáky organizuje a vyzvedává je. Budou rozvrhnuty časy příchodů žáků (ročníků ). V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a kontaktujte třídního učitele.

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Co to znamená pro naši školu:

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

 • Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Provoz školních družin:

 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Co to znamená pro naši školu:

Školní družina bude fungovat za dodržení homogenity dané třídy, tzn. že dané ročníky budou pokračovat ve školní družině. Do školní družiny jsou zařazeni žáci, kteří se do ŠD přihlásili. Zbytek žáků po vyučování odchází domů. Ranní družina nebude, protože nemůžeme zajistit homogenitu skupiny.

Provoz školního stravování:

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly

 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)

 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení

 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd

 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem

 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky s výjimkou doby konzumace stravy.

Co to znamená pro naši školu:

Žáci 1. a 2. ročníků, kteří se přihlásili do školní jídelny, jsou automaticky přihlášení ke stravování a to včetně svačinek. Pokud vaše dítě nenastoupí do školy, musíte ho ze stravování odhlásit.

Žáci na distanční výuce budou ráno 4.1. odhlášeni z oběda. Pokud budou chtít zajistit stravu během distanční výuky, musí si oběd přihlásit e-mailem radnicni-senov@volny.cz do pondělí 4.1. 2021 do 8.00 hod. Pro žáky ZŠ Těšínská platí e-mail zs-tesinska@seznam.cz.

Výdej přihlášených obědů pro distanční výuku bude probíhat do jídlonosičů po zazvonění u vchodu do jídelny pro cizí strávníky (za tělocvičnou) v době od 11 do 13 hod..

Veškeré informace: ZDE

21/12/2020 - PROJEKT VÁNOCE V 5.C

Předvánoční čas byl v 5.C spojen s projektovým vyučováním. Atmosféra Vánoc se promítala do všech předmětů. Děti tvořily vánoční příběh podle obrázkové osnovy, popisovaly, jak vyráběly vánoční ozdoby, počítaly, kolik peněz potřebují na dárky, přečetly si o tradicích a zvycích v některých státech Evropy. (více zde...)

21/12/2020 - Mikulášská sbírka pro Marušku 2020

Tedy lidičky, paráda! Tohle jsem nečekal. Ať už v televizi, rádiu a nebo FB, IG, TIK TOKu a podobných platformách vídáte cokoliv, tak vy vysíláte pozitivní zprávu do celého okolí. Pro Marušku jsme letos vybrali 26 678 Kč. A to není málo. Nutno podotknout, že se letos rodiče z Klubu přátel Rorýsi hecli a sesbírali 4000 Kč. Moc děkujeme za rozšiřování povědomí o dobrých skutcích je dobrým skutkem dvojnásobným. (více zde...)

15/12/2020 Dny boje proti Covidu - dny volna

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí MŠMT je na pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 vyhlášeno mimořádné volno (Dny boje proti Covidu), to znamená, že žáci půjdou do školy naposledy v pátek 18. 12. a následující dny již budou mít prázdniny.


Na tyto dva dny (pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020) mohou rodiče čerpat ošetřovné.

Školní družina v době uzavření školy nebude v provozu.

Školní jídelna v době uzavření školy nebude v provozu. Žákům budou obědy odhlášeny.

Předpokládaný nástup žáků do škol je 4. 1. 2021.


V případě přetrvání nynější situace a za stávajících opatření nastoupí 4.1.2021 do školy žáci 1. až 5. a 9. ročníku na prezenční výuku. Pro žáky 6. až 8. ročníků se obnovuje rotační výuka.

 • Třídy 6.C, 6.D, 7.C, 7.D, 8.C a 8.D od 4. 1. - 8. 1. 2021 - distanční výuka, od 11. 1. - 15. 1. - prezenční výuka

 • Třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 8.B od 4. 1. - 8. 1. 2021 - prezenční výuka, od 11. 1. - 15. 1. - distanční výuka


V průběhu prázdnin sledujte Komens v Bakaláři, kde budou upřesněny informace dle aktuální epidemické situace a nařízení vlády.

Přejeme Vám klidné svátky, pevné zdraví a těšíme se v roce 2021.

11/12/2020 - Přírodovědný klokan

I v tomto školním roce proběhla na školách v celé republice soutěž Přírodovědný klokan. Soutěžní test obsahuje 24 otázek k oblasti přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky. (více zde...)

10/12/2020 - HOLANĎAN NA DISKOTÉCE

Někteří z našich žáků se zapojili do předvánočního psaní seniorům v domovech důchodců. Vzhledem k současné situaci, kdy se k seniorům jen tak návštěvy nedostanou, jsme se rozhodli potěšit je alespoň kontaktem písemným. (více zde...)

Přeshraniční projekt "Robokód přes hranice"

27/11/2020 - Pátek 13. a matematika dobrovolně!

Zní to hrůzostrašně? Vůbec… V pátek 13. 11. 2020 odpoledne totiž naší školou proskákal klokan, a to matematický… A skákal online! Více než 50 žáků 2. st. zasedlo ke svým počítačům a řešilo letošní zadání. Chválíme všechny =) (výsledky zde...)

24/11/2020 - Spolupráce s Čínou

Distanční výuka se pro nás pomalu stala rutinou, přemýšlela jsem, jak ji ozvláštnit. Pro žáky jsem připravila se svou bývalou spolužačkou z vysoké školy překvapení na úterý 24. 11. 2020. (více zde...)

23/11/2020 - JAK 2.B ZAZNAMENALA PROMĚNY PODZIMNÍHO ŽIVOTA

„A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak broučci, že už nikam nepoletí”.

V příběhu Jana Karafiáta bychom zazimovali a probudili se až na jaře. Děti ze třídy 2. B však naštěstí po podzimní odluce vyrazily do školních lavic a přípravy na zimní měsíce tak mohou sdílet ve společnosti kamarádů. (více zde...)

23/11/2020 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020

Stručně:

 • 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.

 • 2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky ( tj. 6. - 8.ročník ) rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

 • Školní družiny: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.

Veškeré informace: ZDE

Provoz základních škol od pondělí 30. 11. 2020:

je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. stupně základních škol

 • žáků 9. ročníků základních škol

 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

Co to znamená pro naši školu:

Pro žáky 1. až 5. a 9. ročníku se obnovuje povinná prezenční výuka. Pro žáky 6. až 8. ročníků se obnovuje rotační výuka. Ředitel školy rozdělí třídy 6. až 8.ročníku (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.


 • Třídy 6.C, 6.D, 7.C, 7.D, 8.C a 8.D od 30. 11. - 4. 12. 2020 - prezenční výuka, od 7. 12. - 11. 12. - distanční výuka

 • Třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 8.B od 30. 11. - 4. 12. 2020 - distanční výuka, od 7. 12. - 11. 12. - prezenční výuka

Pro žáky, kteří pokračují v povinném vzdělávání distančním způsobem - výuka bude on-line i off-line (podle rozvrhu hodin pro distanční výuku), budou zadávány dlouhodobé (týdenní) práce přes Google Classroom (Učebnu) nebo přes web školy: zde.


 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

 • Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

 • Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

 • Končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných profesí).

Co to znamená pro naši školu:

Veškeré informace ohledně nástupu do školy (tj. 30.11..2020 nebo 7.12.2020 ) Vám sdělí třídní učitelé do 26. 11. 2020 (přes Komens), tzn. čas nástupu, rozvrh a další informace související s nástupem. Žáky před školou vyzvedává TU. Budou rozvrhnuty časy příchodů žáků (ročníků ). V případě jakýchkoliv dotazů, neváhejte a kontaktujte třídního učitele. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Provoz školního stravování od 30.11.2020:

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly

 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)

 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd

 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem)

 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Co to znamená pro naší školu:

Žáci, kteří se přihlásili do školní jídelny jsou automaticky přihlášení ke stravování a to včetně svačinek (1.st.). Pokud vaše dítě nenastoupí do školy, musíte ho ze stravování odhlásit.

Provoz školní družiny od 30.11.2020:

 • Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv ve školním klubu).

Co to znamená pro naši školu:

Školní družina bude fungovat za dodržení homogenity dané třídy v případě 1. a 2.ročníku, popřípadě homogenity daného ročníku - v případě 3.ročníku. Do školní družiny jsou zařazeni žáci, kteří se do ŠD přihlásili. Zbytek žáků po vyučování odchází domů. Ranní družina nebude, protože nemůžeme zajistit homogenitu skupiny.

22/11/2020 - Netradiční online hodina čtení ve 2.D

Máte rádi pohádky? My ano. Učíme se o nich v hodinách čtení. Proto jsme si do online hodiny čtení pozvali ředitelku knihovny paní Simonu Slavíkovou. Dozvěděli jsme se, co je leporelo, audiokniha, kdo je autor, ilustrátor. (odkaz zde...)

19/11/2020 - Informace ze školní jídelny (platby stravného)

Vážení rodiče,

jelikož se množí dotazy ohledně plateb stravného, posíláme tuto informaci. Zálohy na stravné jsou zadávány vždy k 18. dni v měsíci (pro jídelnu Těšínská k 22.) na další měsíc. Od této zálohy jsou vždy odečítány přeplatky za měsíc uplynulý. Jelikož vládní opatření se mění doslova den ze dne a pro každý ročník jinak a někteří žáci se stravují i v době distanční výuky, přeplatek za neodebranou stravu je odečten z inkasované zálohy. Tento měsíc tedy platíte zálohu za prosinec sníženou o přeplatky za říjen a přeplatky za listopad budou odečteny ze zálohy na leden.

vedoucí ŠJ

17/11/2020 Venkovní sportoviště na ZŠ Šenov - Podlesí

Od 14. 10. 2020 na ZŠ Šenov - Podlesí vzniká nové venkovní sportoviště, tzn., že na celou venkovní plochu u školy je nyní zákaz vstupu. Pro přístup do školy je vytvořen koridor z mobilního oplocení od stávající branky v oplocení z ulice Těšínská podél školy směrem k hlavnímu vstupu do ZŠ Šenov Podlesí. Věříme, že nové moderní sportoviště vynahradí vzniklé potíže během stavby. Děkujeme za pochopení.

12/11/2020 - ARCHEOLOGOVÉ Z ŠESTÉHO ROČNÍKU

Na podzimní prázdniny dostala část šesťáků a sedmáků dobrovolný domácí úkol - stali se experimentálními archeology a pokusili se vytvořit šperk (či jiný výrobek) postupy, jakými by jej zhotovili naši předkové v době pravěkých zpracovatelů kovů či raného středověku. (více zde...)

13/11/2020 - Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol - HURÁÁÁÁÁ!

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (ZDE, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (ZDE) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (ZDE).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu ZDE).

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

Provoz základních škol:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol

Co to znamená pro naši školu:

 • Pro žáky 1. a 2. ročníku se obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem - výuka bude on-line i off-line (podle rozvrhu hodin pro distanční výuku), budou zadávány dlouhodobé (týdenní) práce přes Google Classroom (Učebnu) nebo přes web školy: zde. Výuka 1. a 2. ročníků bude probíhat na budovách ZŠ - střed a ZŠ Podlesí včetně školní družiny a školního stravování.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Co to znamená pro naši školu:

 • O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Co to znamená pro naši školu:

 • Veškeré informace ohledně nástupu do školy (tj. 18. 11. 2020) Vám sdělí třídní učitelé do 17. 11. 2020 (přes Komens), tzn. čas nástupu, rozvrh a další informace související s nástupem. Žáky před školou vyzvedává TU, který žáky organizuje a vyzvedává je. Budou rozvrhnuty časy příhodů žáků (ročníků ). V případě jakýchkoliv dotazů, neváhejte a kontaktujte třídního učitele.

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Co to znamená pro naši školu:

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

 • Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Provoz školních družin:

 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Co to znamená pro naši školu:

 • Školní družina bude fungovat za dodržení homogenity dané třídy, tzn. že dané ročníky budou pokračovat ve školní družině. Do školní družiny jsou zařazeni žáci, kteří se do ŠD přihlásili. Zbytek žáků po vyučování odchází domů. Ranní družina nebude, protože nemůžeme zajistit homogenitu skupiny.

Provoz školního stravování:


 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly

 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)

 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd

 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem)

 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Co to znamená pro naši školu:

Žáci 1. a 2. ročníků, kteří se přihlásili do školní jídelny jsou automaticky přihlášení ke stravování a to včetně svačinek. Pokud vaše dítě nenastoupí do školy, musíte ho ze stravování odhlásit.

12/11/2020 - Pracujeme distančně!

Zvláště v tomto nelehkém období je dobré umět udělat sobě nebo druhým radost třeba pěkným výrobkem. Pod odkazem najdete ukázku prací žáků v distanční výuce a třeba i inspiraci pro vlastní tvoření. (odkaz zde...)

11/11/2020 - ON-LINE BESEDA S PANÍ SPISOVATELKOU

Besedou s paní Ivonou Březinovou, která je autorkou mnoha knížek pro děti, začal u nás ve třídě 2. D měsíc „Čtení s rodiči." (více zde...)

31/10/2020 - Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od 2. listopadu 2020.

Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády“). Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

 • U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízení zůstávají otevřené.

Co to znamená pro naši školu:

Pokračování v distanční výuce - výuka bude on-line i off-line (podle rozvrhu hodin pro distanční výuku), budou zadávány dlouhodobé (týdenní) práce přes Google Classroom (Učebnu) nebo přes web školy: zde

 • U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Co to znamená pro naši školu:

Uzavření školních družin.

Usnesení vlády má stanovenou platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.

27/10/2020 - Informace ze školní jídelny

 • Jelikož nevíme, kdy se budou děti vracet do školy, bylo na listopad inkasováno stravné.

 • Pokud bude trvat uzavření škol, budou obědy automaticky odhlášeny a přeplatek stravného vrácen.

 • Zájemci o obědy v době distanční výuky se musí přihlásit e-mailem radnicni-senov@volny.cz nebo na tel. 596 887 491.

 • Informace poté zašleme podle aktuální situace.

 • Portál e-strava je dočasně zablokován.

Vedoucí ŠJ

24/10/2020 - Nejen COVIDem žije naše škola...

Během posledních dnů se tu nějak nahromadily články, které popisují dění v naší škole, tady jsou:

15/10/2020 - DISTANČNÍ VÝUKA V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ

Přemýšlela jsem, co zadat do “hudebky”, abych žáky neodradila nějakými - pro ně - nezáživnými úkoly, proto jsem jim zadala vytvořit novou nebo další sloku k písničce “Skákal pes”. Projevili úžasnou kreativitu a některé povedené texty vám nabízím k přečtení. (více zde...)

Ošetřovné - doplňující informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

13/10/2020 - Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

 1. Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.:

 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení

Co to znamená pro naši školu:

Uzavření obou stupňů ZŠ a přechod na distanční výuku - výuka do pátku 16.10. bude probíhat zejména off-line, od 19.10. pak bude probíhat vedle off-line i online výuka (podle rozvrhu hodin pro distanční výuku), budou zadávány dlouhodobé (týdenní) práce přes Google Classroom (Učebnu) nebo přes web školy: zde

Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání.

 • provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání

Co to znamená pro naši školu:

Uzavření školních družin.

 • Hromadné akce: od 14. října se dále omezují hromadné akce na nejvýše 6 osob. Více k omezení hromadných akcí v krizovém opatření ZDE.

 • Poskytování zájmových služeb: krizovým opatřením vlády je (zatím) do 3. listopadu zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Co to znamená pro naši školu:

Do 3.listopadu se školní kroužky ruší.

 • Provoz a používání sportovišť: Krizovými opatřeními vlády se (zatím) do 3. listopadu zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou mateřských škol, které je mohou nadále používat pro vzdělávání dětí. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).

Co to znamená pro naši školu:

Do 3.listopadu se sportoviště ZŠ Šenov zavírají.

 • Školní jídelny - nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

Co to znamená pro naši školu:

Žáci na distanční výuce mají odhlášený oběd. Pokud požadujete stravování pro dítě v době distanční výuky, pak je nutné objednat individuálně do středy 14.10. do 6.00 hod. e-mailem na adrese radnicni-senov@volny.cz, případně dnes do 13.30 na tel.čísle 596 887 491 platí pro obě pracoviště, tzn. žáci ZŠ Podlesí se stravují na ZŠ střed.

Bližší informace budou sděleny při potvrzení přijetí zprávy rodičům, kteří přihlásí své dítě ke stravování.


 1. Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se nadto zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání.

Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

Co to znamená pro naši školu:

 • 26.10 a 27.10 mají žáci mimořádné (covidové) prázdniny, výuka se v týdnu od 26.10. do 30.10. 2020 nekoná.


 1. Dále vláda přijala toto krizové opatření k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:

 • obecní policie;

 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

 • příslušníci ozbrojených sil;

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Tímto usnesení nařizuje od 14. října 2020 00:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Bližší informace najdete na stránkách MSK.


Informace k ošetřovnému

veškeré informace k ošetřovnému čerpáme v tuto chvílí pouze z médií.

cituji:

PŘEHLEDNĚ: Kdo má nárok na ošetřovné a v jaké výši

VČERA 18:00

Zaměstnanci, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, budou mít nárok na ošetřovné ve výši 60 procent vyměřovacího základu příjmu. Dostávat by je měli za celou dobu, co bude škola uzavřena. Ministerstvo práce uvedlo, že žadatelé nebudou muset dokládat potvrzení školy o uzavření. Stačit jim bude čestné prohlášení.

zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/osetrovne-zavrene-skoly.html​

V Šenově 13.10.2020

Vedení ZŠ Šenov

09/10/2020 - Školní jídelna v období střídavé výuky

Školní jídelny - nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

Co to znamená pro naši školu:

Žáci na distanční výuce (v týdnu 12. 10. do 16. 10. třídy 9.C, 8.D, 8.C, 7.D, 7.C, 6.D, 6.C a v týdnu od 19. 10. do 23. 10. třídy 9.A, 9.B, 8.A, 8.B, 7.A, 7.B, 6.A, 6.B) mají odhlášený oběd. Pokud budou chtít zajistit stravu během distanční výuky, musí si oběd znovu přihlásit dnes
9
. 10. do 22.00 na portálu nebo e-mailem radnicni-senov@volny.cz do pondělí 12. 10. 2020 do 6.00 hod.

Výdej přihlášených obědů pro dist. výuku bude probíhat (v jídelně - ne do jídlonosičů) pouze v době od 10.30 do 11.30 hod..

Vstup do ŠJ pro tyto žáky bude zajištěn nouzovým východem od hřiště.

08/10/2020 - Sada opatření od 12. 10. - 30. 10. 2020 - omezení provozu škol a školských zařízení

 1. Od 9. 10. 2020, tj. pátek:

 • zákaz plavání, jelikož jsou uzavřena umělá koupaliště,

 • zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – ale je možné je používat na tělocvik pro 1. stupeň základní školy a pro mateřské školy,

 • nejvyšší počet osob u stolu v jídelně 4 (pokud jsou stoly dlouhé může být vždy skupina 4 s dvoumetrovým odstupem).

 1. Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

 • omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. Tato pravidla pro 2. stupeň ZŠ se netýkají škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, které se vzdělávají prezenčně, a nevztahuje se také na nižší stupně víceletých gymnázií, respektive nižší stupně osmiletého programu v konzervatoři (tedy žáci zde plnící povinnou školní docházku).

Co to znamená pro naši školu:

 • Třídy A,B (II.stupně) od 12. 10. - 16. 10. 2020 - prezenční výuka, od 19. 10. - 23. 10. - distanční výuka

 • Třídy C,D (II.stupně) od 12. 10. - 16. 10. 2020 - distanční výuka, od 19. 10. - 23. 10. - prezenční výuka

Distanční vzdělávání - výuka bude probíhat zejména offline, budou zadávány dlouhodobé (týdenní) úkoly přes Google Classroom (Učebnu)

Prezenční vzdělávání - prezenční výuka probíhá běžným způsobem podle rozvrhu hodin (kromě odpoledního vyučování)

Hromadné akce – Obecně platí, že od 12. 10. do 25. 10. 2020 se zakazují jiné volnočasové akce, než vlastní vzdělávání ve škole (školní družině).

Poskytování zájmových služeb – krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, ale týká se „kroužků“ škol.

Co to znamená pro naši školu:

 • od 9. 10. - 25. 10. školní kroužky se ruší

Provoz a používání sportovišť – krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).

Co to znamená pro naši školu:

 • od 9. 10. - 25. 10. se tělocvičny zavírají

Školní jídelny - nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

Co to znamená pro naši školu:

Žáci na distanční výuce (v týdnu 12. 10. do 16. 10. třídy 9.C, 8.D, 8.C, 7.D, 7.C, 6.D, 6.C a v týdnu od 19. 10. do 23. 10. třídy 9.A, 9.B, 8.A, 8.B, 7.A, 7.B, 6.A, 6.B) mají odhlášený oběd. Pokud budou chtít zajistit stravu během distanční výuky, musí si oběd znovu přihlásit dnes 9. 10. do 22.00 na portálu nebo e-mailem radnicni-senov@volny.cz do pondělí 12.10.2020 do 6.00 hod.

Výdej přihlášených obědů pro dist. výuku bude probíhat (v jídelně - ne do jídlonosičů) pouze v době od 10.30 do 11.30 hod.

Vstup do ŠJ pro tyto žáky bude zajištěn nouzovým východem od hřiště.


 1. Od 26. 10. - 27. 10. 2020 budou MŠMT vyhlášené dny volna

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.


 1. Od 29. 10. - 30. 10. jsou podzimní prázdniny


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE(dále jako „usnesení vlády č. 1“),

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 9. října 2020 od 0:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.., k dispozici ZDE(dále jako „usnesení vlády č. 2“),

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE(dále jako „usnesení vlády č. 3“),


05/10/2020 - PODANÉ RUCE (II. stupeň)

V pátek 4. 9. 2020 se šesté a deváté třídy sešly, aby mohly strávit společné dopoledne během projektu "Podané ruce". Mírné obavy z neznámého na straně šesťáků ihned opadly poté, co se jim žáci deváté třídy představili a oni si mohli vybrat svého průvodce, který je seznámí se školou a zodpoví všechny jejich zvídavé dotazy ohledně jejího chodu. (více zde)

05/10/2020 - Exkurze s ČZS

V pátek 18. 9. 2020 se zúčastnili vybraní žáci druhého stupně exkurze se zahrádkáři města Šenov. Navštívili jsme Muzeum papíru ve Velkých Losinách. Žáci měli příležitost seznámit se s historickým vývojem a tradicemi starého papírnického řemesla i s počátky moderní průmyslové papírenské výroby v českých zemích. (více zde)

05/10/2020 - TRADIČNÍ PROJEKT PODANÉ RUCE NETRADIČNĚ

Začátkem září probíhá na naší škole každoročně projekt Podané ruce. V rámci projektu spolupracují žáci prvních a pátých ročníků. Nejstarší děti z prvního stupně přivítají nejmladší žáčky a prožívají s nimi druhý den ve škole. Ovšem v letošním školním roce proběhla tato akce kvůli koronavirovým opatřením netradičně. (více zde...)

03/10/2020 - Přehled opatření, která začnou platit od pondělí 5. října a týkají se naší školy.

Na základě nařízení č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin.


V návaznosti na výše uvedené změny k omezení provozu škol platí:


 • u 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.

 • u 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem - doporučují se vycházky).

 • Kroužky – dle krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 (dostupné ZDE) byly omezeny hromadné akce včetně kroužků tak, jak je uvedeno v kapitole týkající se hromadných akcí. To znamená maximálně 10 žáků v kroužku uvnitř a 20 žáků venku.

 • Hromadné akce – Vláda svým usnesením o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 zakázala hromadné akce konané ve vyšším počtu než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob, pokud se akce koná ve vnějších prostorech, s tím, že je nutné dodržet odstup od jiných osob 2 metry. Toto se nevztahuje na členy domácnosti, výkon povolání a podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. V případě škol a školských zařízení toto usnesení nedopadá na činnosti, které mají školy a školská zařízení dle právních předpisů povinně poskytovat. Dále platí v případě, že bude škola nebo školské zařízení pořádat koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, jsou tyto aktivity zakázány zcela bez dalšího. Obecně se nedoporučuje pořádat hromadné akce školou či školským zařízením, avšak v případě pořádání ostatních uměleckých představení, ve kterých se převážně nezpívá, je nutné, aby byly dodrženy podmínky uvedené v bodu II. 1) tohoto usnesení. Pravidla a omezení pro konání hromadných akcí se týkají také organizací mládeže, které mají typicky formu spolku.


24/09/2020 - Adaptační kurz pro šesté ročníky proběhl. Více informací - najdete zde

18/09/2020 - Informace pro rodiče (nošení roušek)

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18.9. 2020 do odvolání vás informuji, že pro všechny žáky žáky 2. stupně a pracovníky školy se zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků nebude vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Pokud žák nemůže nosit roušku ze zdravotních důvodů, je potřeba toto doložit potvrzením od lékaře.

Ředitelka základní školy

Plné znění: zde

Podrobnější informace: zde

10/09/2020 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UZAVÍRCE PROVOZU NA UL. TĚŠÍNSKÁ A OKOLNÍCH ULIC

Dle vyjádření firmy STRABAG,a.s. bude nejvhodnější místo pro přecházení ulice Těšínské dětmi – žáky základní školy Podlesí a také ostatními osobami v místě stávajícího přechodu pro chodce (nyní je vodorovné značení přechodu V7 odfrézováno) u školy Podlesí.

Celý úsek rekonstruované silnice II/479, ul. Těšínské, bude možné v době uzavírky, v případě nutnosti, se zvýšenou pozorností, opatrností a po zvážení okolností přecházející osobou přejít.

Dle dohody bude u křižovatky ulic Těšínská, Březová a Lipová pověřená osoba a druhá pověřená osoba bude, v případě potřeby po dobu prací u okružní křižovatky.

10/09/2020 - ADAPTAČNÍ DNY PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKŮ - (15. 9. - 17. 9. 2020)

Vážení rodiče,

v těchto dnech bude pro Vaše děti připraven program na vzájemné poznávání a rozvíjení pozitivního klimatu v jejich nových třídách.

Je nutné počítat s tím, že část programu adaptačních dnů se bude odehrávat venku, případně v tělocvičně (doporučujeme proto sportovní oblečení).

Adaptační dny budou probíhat v době vyučování, vždy od 7.45 - 13.30 hod.


Co vzít s sebou:

 • svačinu (nezapomenout na pitný režim)

 • psací potřeby

 • náhradní oblečení

 • šátek (na zavázání očí)

 • karimatku


Na setkání se těší jejich třídní učitelé, asistenti pedagogů a lektoři, kteří je budou programem provázet.

Za realizační tým AD Lenka Fukalová.
03/09/2020 - Pravidla pro vstup do budov ZŠ Šenov týkající se bezinfekčnosti COVID-19 (text pokračuje po rozbalení)

Zákaz vstupu osobám:

 • kterým je aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní,

 • kterým byla nařízena karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou,

 • u kterých se projevují a v posledních dvou týdnech projevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Děkujeme

Vedení školy

01/09/2020 - Informace týkající se zahálení nového školního roku (text pokračuje po rozbalení)

Vážení rodiče a milí žáci,

vítáme Vás v novém školním roce a přejeme si, aby byl klidnější, zdravější a pohodovější než ten minulý. Moc se na Vás těšíme. Školní rok bude zahájen v úterý 1.září 2020.

V souvislosti se začátkem nového školního roku níže naleznete konkrétní pokyny pro žáky v době výuky. Tyto pokyny vycházejí z manuálu MŠMT pro organizaci výuky v době pandemie nemoci Covid-19.

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti ani čestné prohlášení.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům (kromě zákonných zástupců žáků 1.tříd - platí pouze pro první dva týdny v září)

 • Prosíme zákonné zástupce, aby využívali pro komunikaci se školou emaily, telefony a BAKALÁŘE, popřípadě se domlouvali schůzky a tedy nevstupovali do školy bez ohlášení.

 • Vstup do školní jídelny pro zákonné zástupce, vyřizující přihlášky nebo platbu, je možný přes samostatný vstup od hřiště

 • Při vstupu do budovy bude žákům automaticky změřena teplota

 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

 • Žáci při vstupu do budovy školy a po celou dobu pohybu po chodbách a hygienickém zařízení musí mít nasazenou roušku, kterou smí odložit pouze ve třídě - platí pouze v případě, že nastane u semaforu 2. stupeň pohotovosti - „KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení”

 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.


V případě podezření na výskyt nemoci Covid-19


 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemoc( včetně covid-19). Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Z toho důvodu jsou na obou budovách připraveny místnosti pro oddělení žáků od ostatních.

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění

 • V případě podezření na výskyt nemoci ve třídě jsou zákonní zástupci povinni školu o této skutečnosti informovat. V obou budovách je pro tento účel nutno kontaktovat sekretariát školy – (kalocova@zs-senov.cz, 596887025)

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

 • Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Vedení Základní školy Šenov

 • Veškeré informace najdete v manuálu MŠMT: zde

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020: zde

 • Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020: zde (netýká se škol a školských zařízení)

 • Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k izolaci a karanténě, s účinností od 1. 9. 2020: zde

25/08/2020 - Upozornění - školní jídelna (text pokračuje po rozbalení)

Dne 18. 8. bude zadáno na vaše účty inkaso stravného pro jídelnu na Radničním náměstí a 24. 8. pro jídelnu Těšínská. Prosím o zadání svolení s inkasem pro účet 35-1683830349/0800 u nových strávníků a po tomto datu i o kontrolu provedené platby. Děkuji.

Vedoucí školní jídelny

26/08/2020 - Informace pro rodiče žáků první třídy najdete zde

26/08/2020 - Informace pro rodiče šestých ročníků (včetně rozdělení žáků do tříd) - najdete zde


08/09/2020 - Informace k uzavírce silnice II/479 ul. Těšínské

Uzavírka ul. Těšínské, která proběhne od 11.9.2020 do 23.9.2020, bude mít několik etap, přičemž školy Podlesí se bude týkat převážně období

od 11.9.2020 do 16.9.2020 – kdy nebude dočasně obsluhována autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ a dny 21. 9. 2020 a 23. 9. 2020 – kdy opět nebude dočasně obsluhována autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“.

Ve dnech 17. 9. 2020 – 20. 9. 2020 a 22. 9. 2020 bude autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ v běžném provozu a autobusy na ní budou zastavovat.

Ke škole Podlesí bude po celou dobu uzavírky možno přijet ulicí Pod Školou, odjet ulicí Na Široké, která bude celá, kvůli plynulosti dopravy, v tomto období zjednosměrněna.

STRABAG a.s.

Doplněno:

Dle vyjádření firmy STRABAG,a.s. bude nejvhodnější místo pro přecházení ulice Těšínské dětmi – žáky základní školy Podlesí a také ostatními osobami v místě stávajícího přechodu pro chodce (nyní je vodorovné značení přechodu V7 odfrézováno) u školy Podlesí.

Celý úsek rekonstruované silnice II/479, ul. Těšínské, bude možné v době uzavírky, v případě nutnosti, se zvýšenou pozorností, opatrností a po zvážení okolností přecházející osobou přejít.

Dle dohody bude u křižovatky ulic Těšínská, Březová a Lipová pověřená osoba a druhá pověřená osoba bude, v případě potřeby po dobu prací u okružní křižovatky.

09/09/2020 - Od zítřka (10/09/2020) - povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci od čtvrtka 10. 9. 2020 bude platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Prosíme zákonné zástupce, aby své děti vybavili od 10.9.2020 povinně rouškou. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Opatření týkající se nošení roušek ve třídách a učebnách bude upřesněna dle aktuálního vyhlášení.

Děkujeme, že chráníte žáky a zaměstnance školy.

Vedení školy

08/09/2020 - Informace pro rodiče strávníků (text pokračuje po rozbalení)


Tyto řádky jsou určeny všem rodičům, kteří přihlásili své dítě ke stravování ve školní jídelně. Mají přispět k tomu, aby rodiče lépe pochopili práci jídelen a rozvinuli oboustranně prospěšnou komunikaci.


1. Pestrost dětské stravy.

Prosím dbejte o to, aby děti měly pestrou stravu. Řada dětí přichází do jídelny a poprvé se setkává s potravinami a jídly, které dosud neměly možnost ochutnat. Většinou jde o opomíjené pokrmy z luštěnin a ryb. Děti někdy jen těžce překonávají nedůvěru v nové pokrmy, které neznají. Samozřejmě, že každému něco chutná více a něco méně, ale právě pestrost by měla být základem dobrého jídelníčku. Ve školním stravování je přesně určena četnost zařazování jednotlivých druhů surovin, aby bylo dodrženo potřebné množství živin pro zdravý vývoj dítěte. Je to předmětem pravidelných hygienických kontrol.

2. Společné stolování je základem.

Pokud to jen trochu jde, společně stolujte. Již v předškolním věku by dítě mělo umět správně používat příbor, nalít si nápoj a udržovat při jídle pořádek. Psychologové zdůrazňují, že společné stolování vytváří pocit rodinné pospolitosti a velmi prospívá vzájemné komunikaci. Také pomáhá vytvářet správné stravovací návyky.

3. Svačinky pro vaše děti.

Věnujte pozornost svačinám školáka. Jejím základem by mělo být pečivo nebo chléb namazaný sýrovou, tvarohovou pomazánkou nebo máslem, doplněné plátky sýra, šunky apod. Nezapomínejte také na ovoce a zeleninu. Nejhorším řešením je, pokud děti dostanou peníze a svačinu si kupují. Stačí se ráno na chvíli postavit do prodejny potravin a pozorovat složení těchto nákupů. Svačina, nemusí být velká, za dvě až tři hodiny po ní mají děti plnohodnotný oběd. Nezapomínejte na nápoj pro dítě, nejlépe neslazený nebo jen mírně sladký. Nabízíme rovněž řešení pro rodiče žáků I. stupně zajištěním svačin přímo v jídelně. Děti tak mají stejnou svačinu včetně nápoje a nají se v prostředí, které je k tomu určené.

4. Mluvte s dítětem, pokud mu nechutná oběd.

Když si vaše dítě stěžuje, že obědy nejsou dobré, zkuste se zeptat, co přesně mu nechutná. Pokud mu jídlo připadá např. málo slané, vysvětlete mu, že nadměrné solení není zdravé. Většina kuchařek se snaží uvařit chutné a zdravé jídlo, protože prázdné talíře jsou vždy odměnou za jejich namáhavou práci.

5. Vnitřní řád jídelny obsahuje užitečné informace pro vás.

Základním dokumentem, kterým se řídí chod jídelny, je vnitřní řád. Obsahuje pravidla přihlašování, odhlašování, placení stravného a další důležité údaje. Pozorně se s ním seznamte, předejdete mnohdy nedorozuměním mezi rodiči a jídelnou.


6. Dbejte na včasnou úhradu stravného.

Dodržujte stanovený způsob a termín placení poplatků za obědy. Pamatujte, že bez včasného zaplacení nemá dítě na oběd nárok. Je to velmi nepříjemné, pokud odchází malé plačící dítě bez oběda jen proto, že jste nezajistili včas úhradu stravného.

7. Termín odhlašování a výběru jídla.

Nenaléhejte na vedoucí, aby přijala odhlášení nebo změnu druhu oběda pro vaše dítě po hodině, která je uvedena v řádu školní jídelny. Každá jídelna ji stanovila podle svých možností, aby bylo možné včas objednat potřebné množství surovin pro přípravu jednotlivých počtů a druhů pokrmů. Také nezapomínejte na odhlašování dětí v době nemoci, protože od druhého dne je ke stravnému doúčtován doplatek do plné ceny oběda, který jinak hradí stát. V době přítomnosti dítěte ve vyučování platíte jen cenu potravin, ze kterých se pokrmy připravují.

8. Rozdílnost mezi jídelnami.

Nepozastavujte se nad rozdíly, které jsou mezi jednotlivými školními jídelnami. Možná máte víc dětí a ty chodí do několika různých škol, a tak jste se setkali s odlišnými cenami obědů, termíny placení a způsoby odhlašování. Jinak je tomu například v jídelnách základních škol a jinak u jídelen stravujících starší děti. Rozdíly jsou také ve vybavení kuchyní a v používání počítačového programu.

9. Připomínky řešte s vedoucí jídelny.

Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo výhrady, neváhejte se s nimi obrátit přímo na vedoucí jídelny. Včasným řešením problémů se dá předejít dalším nepříjemnostem.


Děkuji za spolupráci.

Vedoucí ŠJ