Aktuality

24/09/2020 - Adaptační kurz pro šesté ročníky proběhl. Více informací - najdete zde

18/09/2020 - Informace pro rodiče (nošení roušek)

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18.9. 2020 do odvolání vás informuji, že pro všechny žáky žáky 2. stupně a pracovníky školy se zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků nebude vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Pokud žák nemůže nosit roušku ze zdravotních důvodů, je potřeba toto doložit potvrzením od lékaře.

Ředitelka základní školy

Plné znění: zde

Podrobnější informace: zde

10/09/2020 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UZAVÍRCE PROVOZU NA UL. TĚŠÍNSKÁ A OKOLNÍCH ULIC

Dle vyjádření firmy STRABAG,a.s. bude nejvhodnější místo pro přecházení ulice Těšínské dětmi – žáky základní školy Podlesí a také ostatními osobami v místě stávajícího přechodu pro chodce (nyní je vodorovné značení přechodu V7 odfrézováno) u školy Podlesí.

Celý úsek rekonstruované silnice II/479, ul. Těšínské, bude možné v době uzavírky, v případě nutnosti, se zvýšenou pozorností, opatrností a po zvážení okolností přecházející osobou přejít.

Dle dohody bude u křižovatky ulic Těšínská, Březová a Lipová pověřená osoba a druhá pověřená osoba bude, v případě potřeby po dobu prací u okružní křižovatky.

10/09/2020 - ADAPTAČNÍ DNY PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKŮ - (15. 9. - 17. 9. 2020)

Vážení rodiče,

v těchto dnech bude pro Vaše děti připraven program na vzájemné poznávání a rozvíjení pozitivního klimatu v jejich nových třídách.

Je nutné počítat s tím, že část programu adaptačních dnů se bude odehrávat venku, případně v tělocvičně (doporučujeme proto sportovní oblečení).

Adaptační dny budou probíhat v době vyučování, vždy od 7.45 - 13.30 hod.


Co vzít s sebou:

 • svačinu (nezapomenout na pitný režim)

 • psací potřeby

 • náhradní oblečení

 • šátek (na zavázání očí)

 • karimatku


Na setkání se těší jejich třídní učitelé, asistenti pedagogů a lektoři, kteří je budou programem provázet.

Za realizační tým AD Lenka Fukalová.
03/09/2020 - Pravidla pro vstup do budov ZŠ Šenov týkající se bezinfekčnosti COVID-19

(text pokračuje po rozbalení)

Zákaz vstupu osobám:

 • kterým je aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní,

 • kterým byla nařízena karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou,

 • u kterých se projevují a v posledních dvou týdnech projevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Děkujeme

Vedení školy

01/09/2020 - Informace týkající se zahálení nového školního roku

(text pokračuje po rozbalení)

Vážení rodiče a milí žáci,

vítáme Vás v novém školním roce a přejeme si, aby byl klidnější, zdravější a pohodovější než ten minulý. Moc se na Vás těšíme. Školní rok bude zahájen v úterý 1.září 2020.

V souvislosti se začátkem nového školního roku níže naleznete konkrétní pokyny pro žáky v době výuky. Tyto pokyny vycházejí z manuálu MŠMT pro organizaci výuky v době pandemie nemoci Covid-19.

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti ani čestné prohlášení.

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům (kromě zákonných zástupců žáků 1.tříd - platí pouze pro první dva týdny v září)

 • Prosíme zákonné zástupce, aby využívali pro komunikaci se školou emaily, telefony a BAKALÁŘE, popřípadě se domlouvali schůzky a tedy nevstupovali do školy bez ohlášení.

 • Vstup do školní jídelny pro zákonné zástupce, vyřizující přihlášky nebo platbu, je možný přes samostatný vstup od hřiště

 • Při vstupu do budovy bude žákům automaticky změřena teplota

 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

 • Žáci při vstupu do budovy školy a po celou dobu pohybu po chodbách a hygienickém zařízení musí mít nasazenou roušku, kterou smí odložit pouze ve třídě - platí pouze v případě, že nastane u semaforu 2. stupeň pohotovosti - „KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení”

 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.


V případě podezření na výskyt nemoci Covid-19


 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemoc( včetně covid-19). Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Z toho důvodu jsou na obou budovách připraveny místnosti pro oddělení žáků od ostatních.

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění

 • V případě podezření na výskyt nemoci ve třídě jsou zákonní zástupci povinni školu o této skutečnosti informovat. V obou budovách je pro tento účel nutno kontaktovat sekretariát školy – (kalocova@zs-senov.cz, 596887025)

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

 • Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Vedení Základní školy Šenov

 • Veškeré informace najdete v manuálu MŠMT: zde

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020: zde

 • Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020: zde (netýká se škol a školských zařízení)

 • Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k izolaci a karanténě, s účinností od 1. 9. 2020: zde

25/08/2020 - Upozornění - školní jídelna

(text pokračuje po rozbalení)

Dne 18. 8. bude zadáno na vaše účty inkaso stravného pro jídelnu na Radničním náměstí a 24. 8. pro jídelnu Těšínská. Prosím o zadání svolení s inkasem pro účet 35-1683830349/0800 u nových strávníků a po tomto datu i o kontrolu provedené platby. Děkuji.

Vedoucí školní jídelny

26/08/2020 - Informace pro rodiče žáků první třídy najdete zde

26/08/2020 - Informace pro rodiče šestých ročníků (včetně rozdělení žáků do tříd) - najdete zde

08/09/2020 - Informace k uzavírce silnice II/479 ul. Těšínské

Uzavírka ul. Těšínské, která proběhne od 11.9.2020 do 23.9.2020, bude mít několik etap, přičemž školy Podlesí se bude týkat převážně období

od 11.9.2020 do 16.9.2020 – kdy nebude dočasně obsluhována autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ a dny 21. 9. 2020 a 23. 9. 2020 – kdy opět nebude dočasně obsluhována autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“.

Ve dnech 17. 9. 2020 – 20. 9. 2020 a 22. 9. 2020 bude autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ v běžném provozu a autobusy na ní budou zastavovat.

Ke škole Podlesí bude po celou dobu uzavírky možno přijet ulicí Pod Školou, odjet ulicí Na Široké, která bude celá, kvůli plynulosti dopravy, v tomto období zjednosměrněna.

STRABAG a.s.

Doplněno:

Dle vyjádření firmy STRABAG,a.s. bude nejvhodnější místo pro přecházení ulice Těšínské dětmi – žáky základní školy Podlesí a také ostatními osobami v místě stávajícího přechodu pro chodce (nyní je vodorovné značení přechodu V7 odfrézováno) u školy Podlesí.

Celý úsek rekonstruované silnice II/479, ul. Těšínské, bude možné v době uzavírky, v případě nutnosti, se zvýšenou pozorností, opatrností a po zvážení okolností přecházející osobou přejít.

Dle dohody bude u křižovatky ulic Těšínská, Březová a Lipová pověřená osoba a druhá pověřená osoba bude, v případě potřeby po dobu prací u okružní křižovatky.

09/09/2020 - Od zítřka (10/09/2020) - povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci od čtvrtka 10. 9. 2020 bude platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Prosíme zákonné zástupce, aby své děti vybavili od 10.9.2020 povinně rouškou. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Opatření týkající se nošení roušek ve třídách a učebnách bude upřesněna dle aktuálního vyhlášení.

Děkujeme, že chráníte žáky a zaměstnance školy.

Vedení školy

žIVOT V NAŠÍ ŠKOLE

Co se u nás děje, co je u nás nového - školní akce, soutěže atd...

VÝUKA "NA DÁLKU"

Ani v období koronaviru na učení nekašleme...

plán akcí

(Bakaláři)

SUPLOVÁNÍ

Aktuální suplování

vstup do aplikace

rOZVRH HODIN

Nabídka kroužků